Urodziny marki STROJMISIE

Urodziny świętujemy z rozmachem, bo cały tydzień! Przygotowaliśmy dla Was moc uśmiechów i moc niespodzianek. A pierwsza rusza już dziś!

Po pierwsze w końcu wystartowała długo wyczekiwana grupa na facebooku: https://www.facebook.com/groups/strojmisie. Miejsce, w którym znajdziesz przestrzeń do modowych rozmów, inspiracji i porad. Możecie tu kupić okazyjnie perełki i sample prosto od producenta, wymieniać się produktami i radzić się w kwestii zakupów.

Na start mamy drugą niespodziankę, czyli konkurs! Dla osoby, która podzieli się na grupie największą liczbą strojmisiowych stylówek mamy KURTKĘ ZIMOWĄ! Regulamin wydarzenia znajdziecie poniżej. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Regulamin konkursu

§ 1
Zasady ogólne
Organizatorem konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest ECO LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544084, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP: 6452542085, REGON: 360809211, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep.strojmisie@gmail.com, numer telefonu: +48 577 430 406, właściciel i administrator fanpage’a na portalu Facebook https://www.facebook.com/strojmisie, dalej jako „Fanpage” oraz grupy: https://www.facebook.com/groups/strojmisie, dalej jako „Grupa”).
Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Grupy.
Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 2
Zasady Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.10.2022 r., z chwilą jego ogłoszenia na Grupie i trwa do 14.10.2022 r., do godziny 12:00.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com (dalej jako „Uczestnicy”).
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające tzw. konta fikcyjne, tj. niepowiązane w sposób immanentny z ich osobą, jak również nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie w imieniu osób trzecich.


Uczestnik Konkursu “Dzień 1” ma za zadanie:
1. opublikować w Grupie zdjęcia stylizacji dziecięcych lub dorosłych w ubraniach marki Strojmisie
2. oznaczyć Organizatora
3. każde zdjęcie opublikować jako oddzielny post

Uczestnik Konkursu “Dzień 2” ma za zadanie:
1. skomentować posty opublikowane w okresie 10-13.10.2022 r. na profilu na Instagramie lub na fanpage’u na Facebooku Organizatora


W Konkursie nie biorą udziału i nie podlegają ocenie posty i komentarze, które:
1. nie są związane z tematem Konkursu,
2. nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu,
3. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, dobre imię Organizatora lub osób trzecich,
4. są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji,
5. odnoszą się do religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych,
6. zawierają elementy skrajnie erotyczne lub elementy pornografii.
Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu.
Z chwilą wykonania zadania konkursowego, Uczestnik:
1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) oraz wizerunku dla celów przeprowadzenia Konkursu,
2. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) oraz wizerunku dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Grupie Organizatora,
3. oświadcza i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania i prawo wysłania go na Konkurs.
§ 3
Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody
Zwycięzcą Konkursu zostanie jedna osoba wytypowana przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na Facebooku lub/i Instagramie postów i komentarzy konkursowych.
Kryteriami wyboru będą: ilość przesyłanych zdjęć/komentarzy, nawiązanie do tematyki Konkursu, kreatywność Uczestników i walory edukacyjne. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.


Nagrodą w Konkursie “Dzień 1” jest Kurtka dziecięca zimowa kurtka z ociepleniem marki STROJMISIE o wartości 389 zł w cenie 1 zł brutto.

Nagrodą w Konkursie “Dzień 2” jest komplet akcesoriów merino: czapka i komin marki STROJMISIE o wartości 209,98 zł w cenie 1 zł brutto.


Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14.10.2022 na Grupie oraz story Organizatora na portalu Facebook i Instagram.
Zwycięzca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Organizatora, podając imię oraz nazwisko w ciągu 5 dni od opublikowania informacji o Zwycięzcy.
Sposób odbioru nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcą Konkursu, dostawa paczkomatem lub kurierem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony drugi zwycięzca Konkursu.
W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

§ 4
Polityka Prywatności
Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Powyższe nie ma wpływu i nie narusza zasad korzystania z portalu Facebook.

§ 5
Postanowienia końcowe
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email.